داستان تاریخی “شاه و پیرزن”.


گفته می شود که پادشاهی از پادشاهان خواست تا در شهر مسجدی بسازند و دستور داد که هیچ کس در ساخت مسجد کمک مالی و غیر مالی نداشته باشد.

از آنجا که می خواست مسجد را تماماً از ملک او و بدون کمک خارجی ساخته شود، دیگران را از هرگونه کمک برحذر داشت…

یک شب پادشاه در خواب می بیند که فرشته ای از فرشتگان از بهشت ​​نازل می شود و نام شاه را از سر مسجد عوض می کند و به جای شاه نام زنی را می نویسد!!

وقتی پادشاه از خواب بیدار شد، مرد ترسیده از خواب بیدار شد و سربازان خود را فرستاد تا ببینند آیا هنوز نامش بر سر مسجد است؟!

سربازها رفتند و وقتی برگشتند گفتند:
آره اسمت هنوز تو مسجده…

نزدیکان پادشاه به او گفتند که این خواب ناراحت کننده ای است.

در شب دوم پادشاه دو بار همان خواب را دید…

دید که فرشته ای از فرشتگان از آسمان نازل شد و نام پادشاه را از سر در مسجد تغییر داد و به جای نام پادشاه نام زنی را نوشت…

صبح پادشاه از خواب بیدار شد و سربازان خود را فرستاد تا مطمئن شود که نامش هنوز در مسجد است…

رفتند برگشتند و گفتند هنوز اسمت سر مسجد است.

شاه متعجب و عصبانی شد…

تا شب سوم همان خواب تکرار شد!

پادشاه از خواب بیدار شد و نام زنی را که نام او را در مسجد بر سرش نوشته بود فراموش کرد و دستور داد آن زن را نزد او بیاورند…

سپس آن زن که پیرزنی فقیر بود آمد.

شاه از او پرسید:
آیا در ساخت مسجد کمک کردید؟

گفت: ای پادشاه، من پیرزن و فقیر و پیری هستم و شنیده ام که دیگران را از کمک در ساختن بنا نهی کرده ای، اطاعت نکردم…

پادشاه گفت: به خدا سوگند چه ساختی تا بسازی؟

گفت: به پروردگار سوگند چیزی نساختم جز…

شاه گفت: بله!! به جز چی؟
فرمود: به جز روزی که از مسجد رد شدم، یکی از حیوانات (حیواناتی مانند اسب و قاطر را که برای بارگیری و تخلیه به گاری بسته بودند) دیدم که چوب و مصالح بنایی حمل می کرد که با طناب به زمین بسته شده بود.

حیوان به قدری تشنه بود که به دلیل طنابی که با آن بسته شده بود نمی توانست به آب برسد.

بلند شدم و به سطل نزدیک شدم تا آب را بخورم، به خدا قسم فقط یک کار کردم…

شاه گفت: بله!!
تو برای «خدا» این کار را کردی و من مسجد ساختم که بگویم مسجد پادشاه است و خدا مرا نپذیرفت!

پس پادشاه دستور داد نام پیرزن را بر مسجد بنویسند…

همین الان شروع کن، هر کاری را به نام خدا انجام بده، آن وقت تفاوت را پیدا می کنی!

دیدگاهتان را بنویسید