روش تولید روغن آرگان سنتی است یا صنعتی؟
روغن گیری از دانه های گیاهی معمولاً اصول ثابتی دارد و این اصول در تمام دنیا مشابه یکدیگر است. به عنوان مثال در روش تهیه روغن آرگان از دو روش سنتی و صنعتی استفاده می شود که روغن بدست آمده از این دو روش قطعاً از نظر کیفیت تفاوت هایی دارد و بر روغن گیری سنتی ارجحیت دارد. برای تهیه روغن آرگان به دنبال میوه های بیضی شکل و مخروطی شکل درخت بومی مراکش باشید…

دیدگاهتان را بنویسید